Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné časopisu Football Club

  1. Úvodní ustanovení

  1. Toto jsou Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydané společností NextPage Media, s.r.o., se sídlem na adrese Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 24780553, DIČ: CZ24780553, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173681 (dále jen „Vydavatel“), upravující smlouvu o předplatném a související smluvní vztahy vznikající při dodávce obsahu časopisu Football Club (dále jen „FC“) a dále placeného obsahu stránekwww.footballclub.cz

2. Tyto VOP se uplatní při dodávce obsahu časopisu FC šířeného Vydavatelem formou předplatného, a to jak v tištěné, tak v digitální formě a dále při zpřístupnění placeného obsahu Stránek www.footballclub.cz (dále jen „Paywall“).

3. Tyto VOP rovněž:

                    1. popisují jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy s Vydavatelem (zejména čl. 3 odst. 1 – 6, čl. 8 a čl. 9 odst. 1 VOP),

                    2. obsahují pokyny, jak užívat časopis FC v digitální formě a/nebo placený obsah stránek www.footballclub.cz (viz zejména čl. 8 a 9 VOP) a

                    3. obsahují další zákonem vyžadované informace, včetně informací o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě časopisu FC v digitální formě a placeného obsahu stránek www.footballclub.cz (viz zejména čl. 8 a 9 VOP).
4. Není-li u jednotlivého ustanovení uvedeno jinak, platí pro všechny druhy plnění, tedy jako tištěný časopis, digitální časopis i placený obsah.

2. Vymezení právních vztahů


1. Smlouva s Vydavatelem uzavřená podle těchto VOP se řídí českým právním řádem, otázky výslovně neupravené v těchto VOP podléhají zejména příslušným ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; ve vztahu ke spotřebiteli pak také zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisům souvisejícím.

2. Pro účely těchto VOP se předplatitelem rozumí osoba, která uzavřela s Vydavatelem smlouvu o předplatném a uhradila cenu předplatného v souladu s těmito VOP (dále jen „Předplatitel“). Před uzavřením smlouvy o předplatném je Předplatitel povinen se seznámit s těmito VOP a s ceníkem předplatného.

3. Předplatitel je v postavení spotřebitele, jestliže je fyzickou osobou a při uzavírání a plnění smluvního vztahu s Vydavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Uzavření smlouvy o předplatném časopisu FC

1. Smlouva o předplatném se uzavírá v českém jazyce, ve kterém je zároveň vedena komunikace s Vydavatelem. Návrhem na uzavření smlouvy se rozumí objednávka předplatného ze strany Předplatitele učiněná způsobem uvedeným v těchto VOP. Předplatitel v objednávce zvolí požadovanou formu dodání obsahu (tištěná forma, digitální obsah, nebo jejich kombinace dle aktuální nabídky Vydavatele).

2. Předplatné lze objednat:

        1. prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na webovém portálu Vydavatele na adrese https://eshop.nextpagemedia.cz. Předplatitel potvrdí výslovně souhlas s těmito VOP odesláním elektronického formuláře.

3. Objednávky předplatného do zahraničí vyjma Slovenska se vyřizují individuálně na e-mailu redakce@footballclub.cz.

4. Vydavatel potvrdí Předplatiteli objednávku přijatou prostřednictvím elektronického formuláře bezprostředně po přijetí na kontaktní e-mail Předplatitele.

5. Vydavatel umožňuje sjednat dodávku tištěného časopisu FC také prostřednictvím objednávkového systému třetích stran. Plnění poskytované na základě objednávky u třetí strany je poskytováno nezávisle na Vydavateli a Vydavatel za takové plnění neodpovídá.

6. Smlouva o předplatném vzniká okamžikem úhrady předplatného Vydavateli v souladu s těmito VOP a platebními instrukcemi Vydavatele. Jako doklad o uzavření a obsahu smlouvy se u Vydavatele ukládá formulář objednávky od Předplatitele, příslušné VOP a potvrzení o uhrazení předplatného. Vydavatel umožní Předplatiteli přístup k obsahu smlouvy tvořeného objednávkou a VOP, a to v potvrzení podle odst. 4 výše a webových stránek Vydavatele. V případě, že Předplatitel zvolil v objednávce dodávku tištěného časopisu FC, zavazuje se Vydavatel smlouvou o předplatném dodávat Předplatiteli po dobu předplaceného období tištený časopis FC v objednaném množství kusů. V případě, že Předplatitel zvolil v objednávce dodávku digitálního obsahu, zavazuje se Vydavatel smlouvou o předplatném zpřístupnit Předplatiteli digitální obsah v souladu s těmito VOP. V případě, že Předplatitel zvolil v objednávce dodávku knihy nebo jiného kusového produktu (např. tričko, mikina, plakát…) vzniká Předplatiteli nárok na dodání pouze daného kusového produktu.

7. Nezvolí-li Předplatitel jinak, zahájí Vydavatel doručování tišteného časopisu FC dodáním nebližšího následujícího řádného vydání, a to na adresu určenou Předplatitelem, nejdříve však po uplynutí sedmi pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o předplatném.

8. Zvolí-li Předplatitel dodávku tištěného časopisu FC včetně již vydaných čísel, které má Vydavatel v nabídce, doručí Vydavatel časově starší výtisky časopisu nejpozději v termínu, ve kterém má být doručováno první nejbližší následující řádné vydání.

9. Předplacené období se zpravidla sjednává v délce trvání 12 měsíců. V případě platby kartou je dále možné zvolit automatickou opakovanou platbou na další období, kterou je možné upravit (zrušit) v klientské zóně. V případě objednání předplatného 1 měsíc (možné pouze u předplatného webu), je automatická opakovaná platba kartou povinná a nelze bez ní dané předplatné objednat. Předplatitel ji může pro následující měsíce zrušit úpravou v klientské zóně na adrese www.footballclub.cz, čímž dojde i ke zrušení předplatného. V případě objednávky časově starších vydání tištěného časopisu se o počet těchto vydání poměrně zkracuje délka předplaceného období (neplatí pro prodloužení předplaceného období v důsledku opakované platby).

10. Předplatitel je povinen Vydavateli neprodleně oznámit změny údajů uvedených v objednávce. Doručovací adresu a další náležitosti objednávky je možné nahlížet a upravovat také na adrese www.footballclub.cz po přihlášení do klientské zóny. Neoznámí-li Předplatitel změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky tisku na novou adresu v případě dodávky tištěného časopisu FC, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům, nemožnost doručit digitální obsah pro e-mailovou adresu apod.) včetně ztráty práva na reklamaci nedodání objednaného plnění.

4. Informace k poskytování služby automatických plateb

1. Vydavatel poskytuje možnost opakovaných automatických plateb pro obnovení předplatného vybraných produktů, zejména zpoplatněného obsahu na internetu a tištěných časopisů vydávaných v rámci Vydavatele.

2. Automatické platby se aktivují na základě aktivního rozhodnutí Předplatitele při potvrzení objednávky zvolením možnosti: automaticky obnovit předplatné. Výjimkou je měsíční předplatné, u kterého je nastavena automatická platba pro obnovení předplatného na následující měsíce vždy. Předplatitel může pro následující měsíce automatickou platbu kdykoli zrušit v klientské zóně, čímž dojde i ke zrušení předplatného.

3. Různé cenové hladiny souvisejí s aktuální cenovou politikou daného produktu. Přesnou cenu uživatel zjistí v dané sekci eshopu.

4. Frekvence plateb může být měsíční nebo roční. Účtuje se vždy v den výročí.

5. Cena za automatické obnovení předplatného je předem dána a nemůže se bez souhlasu Předplatitele nikdy změnit, s výjimkou ukončení daného typu předplatného, která je popsána v článku 10 odst. 2 těchto VOP. Předplatitel má zároveň možnost automatické platby kdykoliv zrušit v klientské zóně daného mediálního produktu. Alternativně může o zrušení plateb požádat na emailu predplatne@nextpagemedia.cz.

5. Cena předplatného a způsob platby

1. Cena předplatného je uvedena v ceníku zveřejněném na portálu Vydavatele https://eshop.nextpagemedia.cz/kategorie/football-club. Vydavatel si vyhrazuje právo cenu předplatného navýšit o náklady na poštovné do zahraničí. Cena je uváděna včetně DPH.

2. Vydavatel umožňuje následující způsoby úhrady předplatného:

       1. Převodem na bankovní účet Vydavatele prostřednictvím platební brány GoPay;

       2. On-line platba platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay.

       3. Dalšími variantami podporovanými platební branou GoPay.

3. V případě platby převodem na bankovní účet se za okamžik uhrazení platby považuje okamžik připsání platby na účet Vydavatele. Vydavatel potvrdí úhradu platby bankovním převodem na kontaktní e-mail Předplatitele.

4. Cena předplatného obsahuje poštovné a balné. Náklady vzniklé Předplatiteli v souvislosti s dodáním digitálního obsahu (zejm. náklady na připojení k internetu) nese Předplatitel samostatně.

5. V případě odstoupení od smlouvy je Předplatitel povinen uhradit poměrnou část ceny předplatného odpovídající plnění, které již bylo poskytnuto.

6. Marketingové akce

1. Marketingovými akcemi se rozumí akce Vydavatele, v jejichž rámci Vydavatel nabízí a poskytuje Předplatiteli zvláštní plnění (dárky, slevy nebo jiné benefity specifikované v podmínkách marketingové akce) pro případ, že bude v rámci marketingové akce uzavřena smlouva na předplatné. Nárok na zvláštní plnění vzniká pouze v případě uhrazení ceny předplatného ve výši stanovené Vydavatelem pro danou marketingovou akci, případně dle jiných podmínek stanovených Vydavatelem.

2. Marketingové akce a slevy jsou platné pouze pro území České republiky. Vydavatel nezasílá dárky ani neposkytuje jiná zvláštní plnění, včetně slev, do zahraničí, pokud není u dané marketingové akce uvedeno jinak.

3. Povinnost Vydavatele dodat zvláštní plnění zaniká v případě, kdy Předplatitel poruší podmínky stanovené pro konkrétní marketingovou akci nebo bude v prodlení s úhradou ceny předplatného. Obnovení předplatného prostřednictvím opakované platby nezakládá automaticky povinnost Vydavatele poskytnout opakovaně plnění z marketingové akce v plném nebo částečném rozsahu.

4. Pokud se odeslané zvláštní plnění vrátí z adresy Předplatitele zpět Vydavateli jako nedoručené (z důvodu nevyzvednutí zásilky, odmítnutí převzetí zásilky, odstěhování nebo přesídlení, v místě neznámého adresáta apod.), zvláštní plnění není odesíláno znovu. Na písemnou žádost Předplatitele může být zvláštní plnění odesláno znovu na jeho náklady.

7. Práva z vadného plnění

1. Předplatitel má právo uplatnit práva z vadného plnění u Vydavatele zejména z těchto důvodů:

         1. Nedodání objednaného plnění, popř. nedodání správného počtu kusů tištěného časopisu FC.

         2. Dodání neúplného nebo poškozeného vydání tištěného časopisu FC.

2. Reklamace plnění, jiné připomínky k doručování a stížnosti se uplatňují v písemné podobě na e-mailové adrese redakce@footballclub.cz. Vydavatel je povinen Předplatiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Předplatitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3. Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady a uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku.

8. Digitální plnění (časopis FC)

1. Není-li v těchto VOP výslovně uvedeno jinak, vztahují se tyto VOP také na zpřístupňování obsahu časopisu FC v digitální podobě.

2. V případě uzavření smlouvy o předplatném, jejímž obsahem je dodání obsahu v digitální formě, umožní Vydavatel Předplatiteli po dobu trvání předplaceného období přístup k digitálnímu obsahu časopisu FC, který je tvořen digitálním archívem časopisu umístěným na webovém portálu http://www.footballclub.cz dostupným po přihlášení, případně je poskytován prostřednictvím aplikace pro mobilní zařízení nebo jiným virtuálním způsobem, který umožní Vydavatel (dále jen „digitální obsah“).

3. Za účelem umožnění přístupu Předplatitele k digitálnímu obsahu přidělí Vydavatel Předplatiteli nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy přístupové jméno (login) a heslo k uživatelskému účtu. Vydavatel sdělí Předplatiteli přístupové údaje s použitím jeho kontaktního e-mail nebo mu je zobrazí ve webovém rozhraní po uhrazení předplatného. Předplatitel se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti.

4. Přístup k digitálnímu archívu je možný prostřednictvím běžného programového vybavení a internetového prohlížeče v aktuálně vydané verzi. Předplatitel musí používat toto běžné programové vybavení a sám pravidelně aktualizovat svůj webový prohlížeč. Předplatitel bere na vědomí upozornění Vydavatele, že nedodrží-li toto pravidlo, nemusí pro něj být digitální obsah přístupný bez vad a za případné vady způsobené touto skutečností Vydavatel neodpovídá. Vydavatel zajišťuje pouze zpřístupnění digitálního obsahu způsobem popsaným v tomto článku, neprovádí ani neodpovídá za jakékoli další propojení digitálního obsahu s digitálním prostředím Předplatitele. Vydavatel neručí za kvalitu přístupových tras k serveru ani neodpovídá za případné krátkodobé výpadky dostupnosti digitálního obsahu, které nejsou považované za vadu ani porušení smlouvy s Předplatitelem.

5. Předplatitel, který je spotřebitel, sjednáním smlouvy o předplatném výslovně uvádí, že souhlasí s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (případný nesouhlas je nutno vyjádřit v písemné formě), přičemž tímto souhlasem zaniká právo Předplatitele odstoupit od smlouvy, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 5 těchto VOP.

6. Vydavatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků deaktivovat uživatelské jméno a heslo zákazníka, který porušil povinnosti obsažené v těchto VOP.

7. Právo užívat přístup k digitálnímu obsahu je vyhrazeno pouze Předplatiteli a je nepřenosné.

8. Předplatitel je povinen využívat Vydavatelem zpřístupněný digitální obsah pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.

9. Předplatitel bere na vědomí, že digitální obsah je tvořen autorskými díly, a je tak chráněn příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Za případné porušení autorských práv je Předplatitel odpovědný v plném rozsahu.

10. Vydavatel nenese odpovědnost za případné škody přímo či nepřímo způsobené užitím publikovaných dat. Vydavatel si rovněž vyhrazuje právo upravovat či měnit bez předchozího upozornění data zveřejněná na serveru (obsah i grafickou podobu). Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že tyto úpravy publikovaných dat nepovažují za změnu digitálního obsahu ve smyslu § 2389q občanského zákoníku, jelikož úpravy nemění celkový rozsah zpřístupňovaného digitálního obsahu ani způsob jeho zobrazení a využití, a zároveň tyto úpravy buď slouží k odstranění vad obsahu nebo k vylepšení digitálního obsahu a tím zvyšují míru, ve které digitální obsah odpovídá účelu, pro který si jej Předplatitel pořídil.

9. Placený obsah

1. Smlouva o předplatném placeného obsahu je uzavírána na návrh Předplatitele učiněném na adrese https://eshop.nextpagemedia.cz, a podmínkou čerpání služby je aktivace a využívání uživatelského účtu. Uživatelský účet je vytvořen automaticky při odeslání objednávky, případně je Předplatitel k registraci a přihlášení k uživatelského účtu Vydavatelem vyzván po uzavření smlouvy.

2. Smlouva o předplatném placeného obsahu (Paywall) je uzavřena úhradou ceny. Po uzavření smlouvy zpřístupní Vydavatel Předplatiteli vybraný placený obsah dostupný na webu www.footballclub.cz, Ke zpřístupnění obsahu musí být Předplatitel přihlášen ve svém uživatelském účtu. Zpřístupnění proběhne způsobem popsaným v čl. 8 odst. 3 těchto VOP.

3. Předplatitel je povinen využívat placený obsah v souladu s těmito VOP, právními předpisy a pokyny Vydavatele.

4. Vydavatel je oprávněn měnit, doplňovat či omezovat strukturu placeného obsahu, druh a rozsah placeného obsahu, aniž by na to musel Předplatitele upozorňovat.

5. Vydavatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení zpřístupňovat položky placeného obsahu i mimo placený obsah.

6. S výjimkou uvedenou v předchozím odstavci je přístup k placenému obsahu je určen pouze pro Předplatitele a je nepřenosný (vyjma speciálních odkazů určených k časově omezenému sdílení vybraných článků). Předplatitel nesmí jiným než výše uvedeným způsobem poskytnout další osobě přístup k placenému obsahu bez předchozího písemného souhlasu Vydavatele. V případě porušení tohoto zákazu, je Vydavatel oprávněn omezit či zrušit přístup Předplatitele k placenému obsahu, a to bez náhrady.

10. Ukončení smlouvy o předplatném (včetně digitálního a tištěného obsahu)

1. Předplatné může být zrušeno dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy jedné ze stran v zákonem stanovených případech, zejména v případě, kdy druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem.

2. V případě, že Vydavatel ukončí jeden typ předplatného, má právo nahradit Předplatiteli ukončované předplatné nejbližším cenově výhodnějším produktem. V takovém případě upozorní Vydavatel Předplatitele prostřednictvím jeho kontaktního e-mailu, a to bezprostředně po ukončení příslušného typu předplatného. V případě automatických plateb se nová výše předplatného uplatní od okamžiku splatnosti platby, který následuje poté, kdy Vydavatel odeslal Předplatiteli dané upozornění.

3. Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli písemně vypovědět. Výpověď je účinná dnem doručení výpovědi držitelem poštovní licence na adresu Vydavatele. Stejná pravidla platí i pro částečnou výpověď předplatného (tj. požadavek na snížení počtu tištěných vydání).

4. V případě ukončení smlouvy o předplatném se vrací poměrná část nespotřebovaného předplatného. Předplatitel je povinen uhradit poměrnou část ceny plnění, ohledně kterého již Vydavatel započal s plněním.

5. Předplatitel, který je spotřebitelem, nemůže, v souladu s ust. § 1837. písm. i) a písm. l) občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy o předplatném postupem uvedeným v § 1829 obč. zákoníku, v části týkající se dodání tištěného časopisu FC; v části týkající se dodání digitálního obsahu nemůže odstoupit, pokud vyslovil souhlas se započetím dodání digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení.

6. Pokud Předplatitel při využívání placeného obsahu vkládá k obsahu své příspěvky jako komentáře čtenáře, je povinen dodržovat stejná Pravidla používání portálu FootballClub.cz umístěná na https://www.footballclub.cz/pravidla-pouzivani-portalu-footbalclub-cz, jako platí pro standardní vkládání příspěvků k neplacenému a volně přístupnému obsahu (před Paywallem). Vložením příspěvku se Předplatitel zavazuje tato pravidla dodržovat. Příspěvky Předplatitele spolu s příspěvky ostatních uživatelů webových stránek vytvářejí diskusi k obsahu a po ukončení předplatného zůstávají nadále zveřejněné na webu a přístupné Předplatiteli i dalším návštěvníkům webových stránek, nerozhodne-li Vydavatel jinak.

11. Ochrana osobních údajů

1. Vydavatel zpracovává osobní údaje předplatitelů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), tedy pro účely plnění smlouvy o předplatném.

2. Vydavatel zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy, a to podle toho, v jaké formě dodání je předplatné objednáno, či zda je objednáno jako dárek. Vedle osobních údajů zadaných při objednávce časopisu zpracovává Vydavatel informace o platbách předplatného, a to pro účely řádného vedení účetnictví, tedy v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR, pro účely plnění právní povinnosti.

3. Pokud Předplatitel udělil souhlas, zpracovává Vydavatel jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa i pro účely marketingové akce a obchodních sdělení. Předplatitel může svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu casopis@footballclub.cz.

4. K distribuci časopisu využívá Vydavatel zpracovatele, a to společnost SEND Předplatné spol. s r.o., IČ 61061409, pro tištěnou verzi.

5. Vydavatel zpracovává osobní údaje Předplatitelů po dobu trvání smlouvy o předplatném a dále ještě 6 měsíců po jejím ukončení v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy pro účely oprávněného zájmu správce, kterým může být vyřízení reklamace. Účetní doklady jsou archivovány v souladu se zákonem o účetnictví.

6. Předplatitelé mají právo na přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování. Jakékoliv své právo ve vztahu ke zpracování osobních údajů může Předplatitel uplatnit na adrese redakce@footballclub.cz. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, na který se může Předplatitel taktéž obrátit se svými podněty či stížností.

12. Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní údaje Vydavatele: NextPage Media, s.r.o., Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, tel.: 602 591 009, redakce@footballclub.cz. Vydavatel je plátcem DPH registrovaným pod DIČ uvedeným v čl. 1 odst. 1 těchto VOP.

2. Vydavatel si vyhrazuje právo změnit tyto VOP v přiměřeném rozsahu. V případě, že Předplatitel nebude souhlasit se změnou VOP, je oprávněn smlouvu vypovědět. Aktuálně platné znění VOP bude uveřejněno na webovém portálu Vydavatele https://eshop.nextpagemedia.cz /obchodni-podminky-football-club. Vydavatel oznámí Předplatiteli změnu VOP prostřednictvím uvedeného webového portálu a/nebo prostřednictvím kontaktního e-mailu Předplatitele.

3. Vydavatel se necítí vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.

4. Zvláštní ujednání mezi Vydavatelem a Předplatitelem odchylující se od těchto VOP, zejména ujednání v objednávkovém formuláři, mají přednost. Odpověď Předplatitele s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740, odst. 3, občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy o předplatném, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Na smluvní vztah mezi Vydavatelem a Předplatitelem, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o zákazníka jednajícího v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci samostatného výkonu povolání (dále jen „podnikatelé“).

6. Vydavatel ani Předplatitel si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou k okamžiku vzniku smlouvy o předplatném vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

7. Případné spory mezi Vydavatelem a Předplatitelem, který je spotřebitelem, lze řešit také mimosoudní cestou. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, bližší informace jsou uvedeny na internetové stránce www.coi.cz a www.mpo.cz. Spory ze smluv uzavřených online lze rovněž řešit prostřednictvím platformy EU pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, dostupné na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Platnost a účinnost VOP

1. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 3. 2024 a ruší veškerá předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek.

NextPage Media, s.r.o.