Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné časopisu Finmag

 1. Úvodní ustanovení
  1. Toto jsou Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydané společností NextPage Media, s.r.o., se sídlem na adrese Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 24780553, DIČ: CZ24780553, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173681 (dále jen „Vydavatel“), upravující smlouvu o předplatném a související smluvní vztahy vznikající při dodávce obsahu časopisu Finmag (dále jen „Finmag“) a dále placeného obsahu stránek www.finmag.cz.
  2. Tyto VOP se uplatní při dodávce obsahu časopisu Finmag šířeného Vydavatelem formou předplatného, a to jak v tištěné, tak v digitální formě a dále při zpřístupnění placeného obsahu stránek www.finmag.cz/. (dále jen „Paywall“).
  3. Není-li u jednotlivého ustanovení uvedeno jinak, platí pro všechny druhy plnění, tedy jako tištění časopis, digitální časopis i placený obsah.
 2. Vymezení právních vztahů
  1. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; ve vztahu ke spotřebiteli pak také zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
  2. Pro účely těchto VOP se předplatitelem rozumí osoba, která uzavřela s Vydavatelem smlouvu o předplatném a uhradila cenu předplatného v souladu s těmito VOP (dále jen „Předplatitel“). Před uzavřením smlouvy o předplatném je Předplatitel povinen se seznámit s těmito VOP a s ceníkem předplatného.
  3. Předplatitel je v postavení spotřebitele, jestliže je fyzickou osobou a při uzavírání a plnění smluvního vztahu s Vydavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 3. Uzavření smlouvy o předplatném časopisu Finmag
  1. Smlouva o předplatném se uzavírá v českém jazyce. Návrhem na uzavření smlouvy se rozumí objednávka předplatného ze strany Předplatitele učiněná způsobem uvedeným v těchto VOP. Předplatitel v objednávce zvolí požadovanou formu dodání obsahu (tištěná forma, digitální obsah, nebo jejich kombinace dle aktuální nabídky Vydavatele).
  2. Předplatné lze objednat:                                                                                                                 1. prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na webovém portálu Vydavatele na adrese www.eshop.nextpagemedia.cz. Předplatitel potvrdí výslovně souhlas s těmito VOP zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři.
  3. Objednávky předplatného do zahraničí se vyřizují individuálně na e-mailu redakce@finmag.cz.
  4. Vydavatel potvrdí Předplatiteli objednávku přijatou prostřednictvím elektronického formuláře bezprostředně po přijetí na kontaktní e-mail Předplatitele.
  5. Vydavatel umožňuje sjednat dodávku tištěného časopisu Finmag také prostřednictvím objednávkového systému třetích stran. Plnění poskytované na základě objednávky u třetí strany je poskytováno nezávisle na Vydavateli a Vydavatel za takové plnění neodpovídá.
  6. Smlouva o předplatném vzniká okamžikem úhrady předplatného Vydavateli v souladu s těmito VOP. V případě, že Předplatitel zvolil v objednávce dodávku tištěného časopisu Finmag, zavazuje se Vydavatel smlouvou o předplatném dodávat Předplatiteli po dobu předplaceného období tištený časopis Finmag v objednaném množství kusů. V případě, že Předplatitel zvolil v objednávce dodávku digitálního obsahu, zavazuje se Vydavatel smlouvou o předplatném zpřístupnit Předplatiteli digitální obsah v souladu s těmito VOP.
  7. Nezvolí-li Předplatitel jinak, zahájí Vydavatel doručování tišteného časopisu Finmag dodáním nebližšího následujícího řádného vydání, a to na adresu určenou Předplatitelem, nejdříve však po uplynutí pěti pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o předplatném.
  8. Zvolí-li Předplatitel dodávku tištěného časopisu Finmag včetně již vydaných čísel, které má Vydavatel v nabídce, doručí Vydavatel časově starší výtisky časopisu nejpozději v termínu, ve kterém má být doručováno první nejbližší následující řádné vydání.
  9. Předplacené období se zpravidla sjednává v délce trvání 6 nebo 12 měsíců a v případě platby kartou je nastavena automatická opakovaná platba na další období, kterou je možné upravit (zrušit) v klientské zóně. Možný je ale i nákup aktuálního čísla. V případě objednávky časově starších vydání tištěného časopisu se o počet těchto vydání poměrně zkracuje délka předplaceného období (neplatí pro prodloužení předplaceného období v důsledku opakované platby).
  10. Předplatitel je povinen Vydavateli neprodleně oznámit změny údajů uvedených v objednávce. Doručovací adresu a další náležitosti objednávky je možné nahlížet a upravovat také na adrese www.finmag.cz/ po přihlášení do klientské zóny. Neoznámí-li Předplatitel změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky tisku na novou adresu v případě dodávky tištěného časopisu Finmag, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům, nemožnost doručit digitální obsah pro e-mailovou adresu apod.) včetně ztráty práva na reklamaci nedodání objednaného plnění.
 4. Informace k poskytování služby automatických plateb

  1. Automatické platby se aktivují na základě aktivního rozhodnutí klienta při potvrzení objednávky zvolením možnosti: automaticky obnovit předplatné.
  2. Poskytovatel poskytuje možnost opakovaných automatických plateb pro obnovení předplatného vybraných produktů, zejména zpoplatněného obsahu na internetu a tištěných časopisů vydávaných v rámci NextPage media, s.r.o.
  3. Různé cenové hladiny souvisejí s aktuální cenovou politikou daného produktu. Přesnou cenu uživatel zjistí v dané sekci eshopu.
  4. Frekvence plateb může být měsíční nebo roční. Účtuje se vždy v den výročí.
  5. Fixní cena je předem dána. V případě navýšení ceny je se změnou klient dopředu obeznámen. Při nesouhlasu má možnost automatické platby kdykoliv zrušit v klientské zóně daného mediálního produktu. Stejným způsobem může automatické platby zrušit kdykoliv jindy. Alternativně může o zrušení plateb požádat na emailu predplatne@nextpagemedia.cz.
 5. Cena předplatného a způsob platby
  1. Cena předplatného je uvedena v ceníku zveřejněném na portálu Vydavatele www.eshop.nextpagemedia.cz/kategorie/finmag. Vydavatel si vyhrazuje právo cenu předplatného navýšit o náklady na poštovné do zahraničí. Cena je uváděna včetně DPH.
  2. Vydavatel umožňuje následující způsoby úhrady předplatného:                                                                    1. Převodem na bankovní účet Vydavatele prostřednictvím platební brány Go Pay;                                      2. On-line platba platební kartou prostřednictvím platební brány Go Pay.                                            3. Dalšími variantami podporovanými platební branou Go Pay.
  3. V případě platby převodem na bankovní účet se za okamžik uhrazení platby považuje okamžik připsání platby na účet Vydavatele. Vydavatel potvrdí úhradu platby bankovním převodem na kontaktní e-mail Předplatitele.
  4. Cena předplatného obsahuje poštovné a balné. Náklady vzniklé Předplatiteli v souvislosti s dodáním digitálního obsahu (zejm. náklady na připojení k internetu) nese Předplatitel samostatně.
  5. V případě odstoupení od smlouvy je Předplatitel povinen uhradit poměrnou část ceny předplatného odpovídající plnění, které již bylo poskytnuto.
 6. Marketingové akce
  1. Marketingovými akcemi se rozumí akce Vydavatele, v jejichž rámci Vydavatel nabízí a poskytuje Předplatiteli zvláštní plnění (dárky, slevy nebo jiné benefity specifikované v podmínkách marketingové akce) pro případ, že bude v rámci marketingové akce uzavřena smlouva na předplatné. Nárok na zvláštní plnění vzniká pouze v případě uhrazení ceny předplatného ve výši stanovené Vydavatelem pro danou marketingovou akci, případně dle jiných podmínek stanovených Vydavatelem.
  2. Marketingové akce a slevy jsou platné pouze pro území České republiky. Vydavatel nezasílá dárky ani neposkytuje jiná zvláštní plnění, včetně slev, do zahraničí.
  3. Povinnost Vydavatele dodat zvláštní plnění zaniká v případě, kdy Předplatitel poruší podmínky stanovené pro konkrétní marketingovou akci nebo bude v prodlení s úhradou ceny předplatného. Obnovení předplatného prostřednictvím opakované platby nezakládá automaticky možnost účastnit se marketingových akcí.
  4. Pokud se odeslané zvláštní plnění vrátí z adresy Předplatitele zpět Vydavateli jako nedoručené (z důvodu nevyzvednutí zásilky, odmítnutí převzetí zásilky, odstěhování nebo přesídlení, v místě neznámého adresáta apod.), zvláštní plnění není odesíláno znovu. Na písemnou žádost Předplatitele může být zvláštní plnění odesláno znovu na jeho náklady.
 7. Práva z vadného plnění
  1. Předplatitel má právo uplatnit práva z vadného plnění u Vydavatele zejména z těchto důvodů:         1. Nedodání objednaného plnění, popř. nedodání správného počtu kusů tištěného časopisu Finmag.       2. Dodání neúplného nebo poškozeného vydání tištěného časopisu Finmag.
  2. Reklamace plnění a jiné připomínky k doručování se uplatňují v písemné podobě na e-mailové adrese redakce@finmag.cz. Vydavatel je povinen Předplatiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Předplatitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  3. Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady a uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku.
 8. Digitální plnění (časopis Finmag)
  1. Není-li v těchto VOP výslovně uvedeno jinak, vztahují se tyto VOP také na zpřístupňování obsahu časopisu Finmag v digitální podobě.
  2. V případě uzavření smlouvy o předplatném, jejímž obsahem je dodání obsahu v digitální formě, umožní Vydavatel Předplatiteli po dobu trvání předplaceného období přístup k digitálnímu obsahu časopisu Finmag, který je tvořen digitálním archívem časopisu umístěným na webovém portálu www.finmag.penize.cz dostupným po přihlášení, případně je poskytován prostřednictvím aplikace pro mobilní zařízení nebo jiným způsobem (dále jen „digitální obsah“).
  3. Za účelem umožnění přístupu Předplatitele k digitálnímu obsahu přidělí Vydavatel Předplatiteli přístupové jméno (login) a heslo k uživatelskému účtu. Předplatitel se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti.
  4. Přístup k digitálnímu archívu je možný prostřednictvím běžného programového vybavení a internetového prohlížeče v aktuálně vydané verzi. Vydavatel neručí za kvalitu přístupových tras k serveru ani neodpovídá za případné krátkodobé výpadky dostupnosti digitálního obsahu.
  5. Předplatitel, který je spotřebitel, sjednáním smlouvy o předplatném výslovně uvádí, že souhlasí s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (případný nesouhlas je nutno vyjádřit v písemné formě).
  6. Vydavatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků deaktivovat uživatelské jméno a heslo zákazníka, který porušil povinnosti obsažené v tomto článku VOP upravujícím digitální plnění.
  7. Právo užívat přístup k digitálnímu obsahu je vyhrazeno pouze Předplatiteli a je nepřenosné.
  8. Předplatitel je povinen využívat Vydavatelem zpřístupněný digitální obsah pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.
  9. Předplatitel bere na vědomí, že digitální obsah je tvořen autorskými díly, a je tak chráněn příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Za případné porušení autorských práv je Předplatitel odpovědný v plném rozsahu.
  10. Vydavatel nenese odpovědnost za případné škody přímo či nepřímo způsobené užitím publikovaných dat. Vydavatel si rovněž vyhrazuje právo upravovat či měnit bez předchozího upozornění data zveřejněná na serveru.
 9. Placený obsah
  1. Smlouva o předplatném placeného obsahu je uzavírána na návrh Předplatitele učiněném na adrese www.eshop.nextpagemedia.cz, a podmínkou čerpání služby je aktivace a využívání uživatelského účtu. Uživatelský účet je vytvořen automaticky při odeslání objednávky, případně je Předplatitel k registraci a přihlášení k uživatelského účtu Vydavatelem vyzván po uzavření smlouvy.
  2. Smlouva o předplatném placeného obsahu (Paywall) je uzavřena úhradou ceny. Po uzavření smlouvy zpřístupní Vydavatel Předplatiteli vybraný placený obsah dostupný na webu www.finmag.penize.cz, Ke zpřístupnění obsahu musí být Předplatitel přihlášen ve svém uživatelském účtu.
  3. Předplatitel je povinen využívat placený obsah v souladu s těmito VOP, právními předpisy a pokyny Vydavatele.
  4. Vydavatel je oprávněn měnit, doplňovat či omezovat strukturu placeného obsahu, druh a rozsah placeného obsahu, aniž by na to musel Předplatitele upozorňovat.
  5. Vydavatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení zpřístupňovat položky placeného obsahu i mimo placený obsah.
  6. Přístup k placenému obsahu je určen pouze pro Předplatitele a je nepřenosný (vyjma speciálních odkazů určených k časově omezenému sdílení vybraných článků). Předplatitel nesmí jiným než výše uvedeným způsobem poskytnout další osobě přístup k placenému obsahu bez předchozího písemného souhlasu Vydavatele. V případě porušení tohoto zákazu, je Vydavatel oprávněn omezit či zrušit přístup Předplatitele k placenému obsahu, a to bez náhrady.
 10. Ukončení smlouvy o předplatném
  1. Předplatné může být zrušeno dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy jedné ze stran v případě, kdy druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem.
  2. Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli písemně vypovědět. Výpověď je účinná dnem doručení výpovědi držitelem poštovní licence na adresu Vydavatele. Stejná pravidla platí i pro částečnou výpověď předplatného (tj. požadavek na snížení počtu tištěných vydání).
  3. V případě ukončení smlouvy o předplatném se vrací poměrná část nespotřebovaného předplatného. Předplatitel je povinen uhradit poměrnou část ceny plnění, ohledně kterého již Vydavatel započal s plněním.
  4. Předplatitel, který je spotřebitelem nemůže, v souladu s ust. § 1837. písm. i) a písm. l) občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy o předplatném postupem uvedeným v § 1829 obč. zákoníku, v části týkající se dodání tištěného časopisu Finmag; v části týkající se dodání digitálního obsahu nemůže odstoupit, pokud vyslovil souhlas se započetím dodání digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení.
 11. Ochrana osobních údajů
  1. Vydavatel zpracovává osobní údaje předplatitelů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), tedy pro účely plnění smlouvy o předplatném.
  2. Vydavatel zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy, a to podle toho, v jaké formě dodání je předplatné objednáno, či zda je objednáno jako dárek. Vedle osobních údajů zadaných při objednávce časopisu zpracovává Vydavatel informace o platbách předplatného, a to pro účely řádného vedení účetnictví, tedy v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c), pro účely plnění právní povinnosti.
  3. Pokud Předplatitel udělil souhlas, zpracovává Vydavatel jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa i pro účely marketingové akce. Předplatitel může svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu redakce@finmag.cz.
  4. K distribuci časopisu využívá Vydavatel zpracovatele, a to společnost SEND Předplatné spol. s r.o., IČ 61061409, pro tištěnou verzi.
  5. Vydavatel zpracovává osobní údaje Předplatitelů po dobu trvání smlouvy o předplatném a dále ještě 6 měsíců po jejím ukončení v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f), tedy pro účely oprávněného zájmu správce, kterým může být vyřízení reklamace. Účetní doklady jsou archivovány v souladu se zákonem o účetnictví.
  6. Předplatitelé mají právo na přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování. Jakékoliv své právo ve vztahu ke zpracování osobních údajů může Předplatitel uplatnit na adrese redakce@finmag.cz. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, na který se může Předplatitel taktéž obrátit se svými podněty či stížností.
 12. Závěrečná ustanovení
  1. Kontaktní údaje Vydavatele: NextPage Media, s.r.o., Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, tel.: 602 591 009, redakce@finmag.cz.
  2. Vydavatel si vyhrazuje právo změnit tyto VOP v přiměřeném rozsahu. V případě, že Předplatitel nebude souhlasit se změnou VOP, je oprávněn smlouvu vypovědět. Aktuálně platné znění VOP bude uveřejněno na webovém portálu Vydavatele www.eshop.nextpagemedia.cz/obc... se necítí vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.
  3. Zvláštní ujednání mezi Vydavatelem a Předplatitelem odchylující se od těchto VOP mají přednost. Odpověď Předplatitele s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740, odst. 3, občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy o předplatném, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
  4. Na smluvní vztah mezi Vydavatelem a Předplatitelem, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o zákazníka jednajícího v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci samostatného výkonu povolání (dále jen „podnikatelé“).
  5. Vydavatel ani Předplatitel si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou k okamžiku vzniku smlouvy o předplatném vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
  6. Případné spory mezi Vydavatelem a Předplatitelem, který je spotřebitelem, lze řešit také mimosoudní cestou. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, bližší informace jsou uvedeny na internetové stránce www.coi.czwww.mpo.cz.
 13. Platnost a účinnost VOP
  1. Tyto VOP jsou platné a účinné od 12. 12. 2022 a ruší veškerá předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek.

NextPage Media, s.r.o.